جوایز 
شرکت اسالم در سالهای گذشته در جهت ارج نهادن به زحمات مشتریان و نمایندگان فعال ،اقدام به اعزام آنان به کشورهای مالزی ، چین ، تایلند  و ترکیه نموده است و مدیریت شرکت اسالم در نظر دارد در سال 1394 نمایندگان برتر خود را به تور سیاحتی هند اعزام نماید ، امید است شما یکی از میهمانان ما در این سفر باشید.